Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

Darrera actualització: 01/09/2021

Previ

La pàgina web https://www.ortopediadomenech.com (en endavant, la “Web”) pertany a Farmàcia Ortopèdia Domènech (en endavant, la “Oficina de Farmàcia”), amb N.I.F. 77910234B i Col·legiat Oficial de Farmacèutics de ##PHARMACY_COMMUNITY## amb número ##PHARMACY_HOLDER_NUMBER# , número de farmàcia ##PHARMACY_NUMBER## i domicili a C/. Llevadores, 7-9.

L’usuari en utilitzar el Web accepta les presents condicions generals d’accés i ús del Web (d’ara endavant, les”Condicions generals d’accés i ús”) i es compromet a utilitzar la Web, així com, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les presents Condicions Generals d’Accés i Ús i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1. Identificació de les Parts.

Les Condicions Generals d’Accés i Ús s’apliquen, d’una banda, a l’Oficina de Farmàcia i, de l’altra, a l’usuari final interessat en els serveis oferts a través del Web (d’ara endavant, l’ “Usuari”) les dades del qual de caràcter personal són els que ha facilitat, en especial, a través dels formularis de contacte i/o encàrrec que l’Oficina de Farmàcia posa a disposició de l’Usuari.

2. Objecte i àmbit daplicació.

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés, la navegació i la utilització del Web per part de l’Usuari.

Això no obstant, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis de l’Oficina de Farmàcia es poden trobar sotmesos a altres condicions, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús.

3. Accés i Ús de la Web.

L’accés a la Web és de la responsabilitat exclusiva de qui el realitza. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Web de conformitat amb aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, amb la resta de polítiques accessibles a través del Web, amb la normativa d’aplicació, amb els bons costums generalment acceptades i amb lordre públic.

L’Oficina de Farmàcia no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés, l’ús o l’incompliment d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (hardware y software) o als fitxers o documents emmagatzemats com a conseqüència de (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i /o productes oferts per l’Oficina de Farmàcia a través de la Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l’ús de versions no actualitzades.

4. Regles d’ús de la Web.

L’Usuari es compromet a:

  • No utilitzar la Web per desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions software en la mesura que estiguessin orientats a fer possible laccés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través doperacions de lloguer, serveis administratius o qualssevol altres de consideració anàloga, compartint-los o posant-los a disposició de tercers.
  • No utilitzeu el Web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris.
  • No realitzar actes denginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma en línia idèntica o semblant a la posada a disposició per part de lOficina de Farmàcia, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que l’Oficina de Farmàcia ostenta sobre la plataforma.
  • No traduir, adaptar, millorar, transformar, corregir la plataforma, o qualsevol dels elements que els integrin ni de cap altra manera modificar-la, no podent incorporar la plataforma a altres programaris o plataformes pròpies o proveïdes per tercers.
  • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que l’Oficina de Farmàcia, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright , ©, ® i TM) ja fos a la pròpia plataforma com al material associat.
  • Posar en coneixement de l’Oficina de Farmàcia qualsevol fet o situació que hagués passat que pogués posar en risc la seguretat a l’accés per part dels usuaris autoritzats.
  • Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del web ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, la participació o el funcionament d’aquells, o falsejant el resultat de aquests i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera les presents Condicions Generals d’Accés i Ús.
  • Queda prohibit forçar errors o buscar bretxes de seguretat a la web.
  • Abstenir-se d’utilitzar els continguts del Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de l’Oficina de Farmàcia, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar , sobrecarregar o deteriorar la present Web o impedir-ne la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

5. Enllaços a altres llocs web.

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús no s’apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers als quals es pugui accedir a través del web.

En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepti sotmetre’s al que disposen les polítiques de privadesa corresponents. En conseqüència, l’Oficina de Farmàcia no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades pels mateixos.

Així mateix, tampoc no es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent-ne així mateix l’Oficina de Farmàcia de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot això.

En tot cas, l’Oficina de Farmàcia ha de retirar immediatament qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat.

L’Oficina de Farmàcia no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts a la Web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir-ne la regularitat i el bon funcionament. A aquest efecte, l’Oficina de Farmàcia declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir un funcionament correcte del web.

No obstant això, l’Oficina de Farmàcia no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l’accés o en la navegació per la Web, ni sobre els danys i perjudicis que se’n poguessin derivar l’Usuari o per a tercers de l’existència i la propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

L’Oficina de Farmàcia tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que hi pogués haver en el contingut del Web, ni sobre les actuacions que l’Usuari pogués realitzar sobre la base d’aquest contingut.

7. Modificació de les condicions generals d’accés i ús.

L’Oficina de Farmàcia es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, sent responsabilitat de l’Usuari llegir-les amb atenció, cada vegada que vulgui utilitzar la Web amb la finalitat de comprovar o assegurar-se de l’existència de modificacions o canvis a aquestes, prenent com a referència la data de la darrera actualització.

8. Propietat intel·lectual i industrial.

L’Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per l’Oficina de Farmàcia a la Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen la aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen la Web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a l’Oficina de Farmàcia i/oa tercers que els han cedit els drets A aquests efectes, s’entendrà com a Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per l’Oficina de Farmàcia per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui totalment o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per l’Oficina de Farmàcia a la Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’Usuari, sempre que, en tot cas, se n’indiqui l’origen i/o l’autor i que, si s’escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’Oficina de Farmàcia o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació de la Web, els drets d’imatge dels quals , l’Oficina de Farmàcia té el dret d’explotació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, caldrà obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús de la Web no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la mateixa, i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’Oficina de Farmàcia o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot això, si l’Usuari estima que algun contingut del Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement el més aviat possible, remetent un correu electrònic a neusdomenech@cofgi.org.

9. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre l’Oficina de Farmàcia i l’Usuari del Web.

Això, no obstant, en aquells casos en què aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, l’Oficina de Farmàcia i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10. Informació addicional sobre protecció de dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament daquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions.

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les vostres dades, fins i tot dur a terme una reclamació en cas que considereu que l’Oficina de Farmàcia està tractant de forma inapropiada les vostres dades personals, enviant una comunicació per escrit a l’atenció de l’Oficina de Farmàcia a l’adreça Cl Portadors, 7-9 oa l’adreça de correu electrònic neusdomenech@cofgi.org.

Per a més informació respecte al tractament que fem de les vostres dades personals, pot consultar la nostra Política de Privadesa