Política de privadesa

INFORMACIÓ CORPORATIVA

De conformitat amb la legislació europea i espanyola i, en concret amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant, la “LSSI-CE”), us informem que el lloc web https://www.ortopediadomenech.com (d’ara endavant, la “Web”) és propietat de Farmàcia Ortopèdia Domènech (d’ara endavant, la “Oficina de Farmàcia”), amb domicili social al c/. Llevadores, 7-9 i N.I.F. 77910234B.

Per a l’Oficina de Farmàcia, respectar la seva privadesa i complir amb la normativa de protecció de dades és un aspecte de vital importància.

El nostre desig és que en tot moment conegui per a què fem servir o volem utilitzar les seves dades i quins són els seus drets. Amb aquest objectiu, hem redactat la següent Política de Privadesa (d’ara endavant, la “Política de Privadesa”) que regula el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol Usuari navegui per la nostra Web.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, en especial, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el “RGPD”) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (d’ara endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament: Farmàcia Ortopèdia Domènech

N.I.F.: 77910234B

Adreça: Cl/.Llevadores, 7-9 17190 Salt GIRONA

Telèfon: 972439935

Correu electrònic: neusdomenech@cofgi.org

2. Quins principis aplicarem a la vostra informació personal?

En el tractament de les vostres dades de caràcter personal, aplicarem els principis següents, que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a un o diversos fins específics que us informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Heu de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres Usuaris per part de tercers.

3. Quines són les categories de dades tractades i com s’ha procedit a obtenir-les?

Les categories de dades personals que l’Oficina de Farmàcia tracta sobre els clients són:

 • Dades d’identificació personal.

Les dades anteriorment esmentades han estat obtingudes:

 • Directament de l’interessat, mitjançant un formulari de contacte disponible a la web.
 • Directament de linteressat, en facilitar-nos les dades didentificació necessàries per dur a terme lobjecte de la relació contractual.

Li correspon a l’interessat assegurar l’actualització de les dades facilitades en cas de modificació.

4. Per què es tractaran les vostres dades i per què?

L’Oficina de Farmàcia tractarà les dades personals de l’Usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les finalitats següents:


Tratamiento de datos
Finalidad del tratamientoFinalidad del tratamiento
Resolución de consultas Dar solución a las consultas de información, quejas o reclamaciones planteadas a través del formulario de contacto habilitado para ello en la Web. Consentimiento del interesado.
Ejecución de un contrato de encargos online Gestión de los encargos online de productos con o sin promoción realizados a través de la Web, así como comunicar cualquier confirmación, cancelación o incidente en relación con el pedido, y el aviso de su llegada a nuestra Oficina de Farmacia para que el Cliente pase a recoger su encargo. Ejecución de un contrato y consentimiento del interesado
Envío de comunicaciones comerciales y/o promocionales en formato electrónico Envío de comunicaciones comerciales de las actividades, promociones, publicidad, noticias, novedades de la web, newsletter y demás información sobre los productos y servicios de la Oficina de Farmacia a través de medios electrónicos. Consentimiento del interesado.

5. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades proporcionades pels nostres clients es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients que la Farmàcia recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat.

En qualsevol cas, la Farmàcia guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, fer millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el període dutilitat de les dades, aquestes seran eliminats dels sistemes de la Farmàcia.

6. Compartirem les vostres dades amb tercers?

L’Oficina de Farmàcia no compartirà les vostres dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposem d’autorització expressa per fer-ho.

En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació del cessionari perquè en pugui donar el consentiment exprés si fos necessari.

L’Oficina de Farmàcia podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l’Agència Espanyola del Medicament o altres organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part d’aquestes autoritats o en els casos que es consideri necessari al marc d’un procediment judicial per protegir els drets de l’Oficina de Farmàcia.

L’Oficina de Farmàcia pot proporcionar les vostres dades personals a terceres persones, com a proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones han de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté lOficina de Farmàcia.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

En la mesura que estiguin reconeguts a la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’Usuari podrà exercir els drets següents en relació amb el tractament de les seves dades:

 • Dret d’accés: L’Usuari podrà preguntar a l’Oficina de Farmàcia si esteu tractant les vostres dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret de rectificació: L’Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades: En el moment en què l’Usuari exerceixi els vostres drets de supressió, totes les dades personals vinculades al vostre compte, així com la informació i continguts que s’integrin en el vostre perfil seran cancel·lats.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament: En aquest cas només els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: L’Oficina de Farmàcia deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l’Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, l’Oficina de Farmàcia us facilitarà el transvasament de les vostres dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Per exercitar els vostres drets, fins i tot per fer una reclamació en cas que considereu que l’Oficina de Farmàcia està tractant de forma inadequada les vostres dades, haureu d’enviar una comunicació per escrit al domicili de l’Oficina de Farmàcia oa l’adreça de correu electrònic neusdomenech@cofgi.org, incloent en tots dos casos fotocòpia del seu D.N.I., N.I.E. o un altre document didentificació equivalent.

Podeu utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment adreçant-vos a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/). Si considereu que l’Oficina de Farmàcia està tractant les vostres dades personals de forma inapropiada, podeu dirigir les vostres reclamacions davant d’aquesta Autoritat de Control.

8. Canvis a la Política de Privadesa

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privadesa que estigui en vigor en el moment en què es demanin aquestes dades.

L’Oficina de Farmàcia es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privadesa, publicant aquestes modificacions a la Web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’hi accedeixi. Si en algun moment decidim fer servir dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l’Usuari per correu electrònic, sempre que en disposem. En aquest moment, se us donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagueu facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privadesa.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privadesa fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent aplicable en cada moment.

9. Enllaços a altres llocs web

A la nostra Web s’utilitzen o es poden utilitzar hipervincles que permetin un enllaç amb altres pàgines o llocs web. L’Oficina de Farmàcia no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web ni en són responsables de les polítiques de privadesa. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privadesa de tots els llocs web que visiteu. Recordeu que el que s’indica en aquesta Política de Privadesa només regeix per a les dades que recull i/o tracta l’Oficina de Farmàcia.

10. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’Usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, en especial, pel RGPD i per la LOPDGDD.

Darrera actualització: 01/09/2021